Nature

قیمت الواتور دندانپزشکی | ست الواتور دندانپزشکی | الواتور در دندانپزشکی | الواتور های دندانپزشکی

اولواتور

الواتور (به انگلیسی: elevator)ابزاری است که جهت بلند کردن بافت ظریف و حساس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

انواع
اولواتور دندان(dental elevator): جهت جدا کردن دندان و ریشه آنها از آلوئول درگیر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اولواتور گونه‌ای(malar elevator): حهت بلند کردن و جابجا کردن استخوان گونه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اولواتور پریوستئال یا پریوست استخوان(periosteal elevator): دارای تیغه بسیار ظریف جهت بلند کردن ضریع استخوان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تیغه این ابزار از جنس فولاد ضد زنگ یا می‌باشد دسته این ابزار از جنس‌ها متفاوتی است و می‌تواند فولاد ضد زنگ، فنلی، آلومینیوم آنودایز باشد.

 

قیمت الواتور دندانپزشکی | ست الواتور دندانپزشکی | الواتور در دندانپزشکی | الواتور های دندانپزشکی