Nature

اتوکلاو دندانپزشکی

 den autoclave

در دندانپزشکی که ابزار در تماس مستقیم با خون و سایر نقاط بدن هست برای استریل سوزن های تزریق زیرجلدی ابزار جدی باید درنظر گرفته شود. عوامل انتقال بیماری مانند باکتری ها، قارچ ها و ویروس ها میتواند برای بیماران بسیار خطرناک باشد.

اتوکلاو یا دستگاه استریل کننده با بخار دستگاهی است دارای یک محفظه دارای فشار که با استفاده از بخار اشباع برای استریل کردن تجهیزات آزمایشگاهی، دندانپزشکی و پزشکی در دما و فشار بالا به کار می رود.

اکثر اتوکلاوها در دو محدوده دمایی کار می کنند:

  • محدوده پائین دمایی ۱۲۱ الی ۱۲۳ درجه سانتی گراد
  • محدوده پائین دمایی ۱۳۲ الی ۱۳۴ درجه سانتی گراد

اتوکلاوها در شرایط عملیاتی با فشار 2/5 بار، دمای استریل 134 درجه سانتیگراد و مدت زمان عملیاتی تا 60 دقیقه (بنا به نوع دستگاه) کار می کنند.

چه موادی می تواند اتوکلاو شود؟

به طور کلی تمام مواد غیر عفونی و عفونی آلوده شده با عوامل بیولوژیک شامل بقایای نمونه های محیط کشت تلقیح شده , پاتوژن های رشد کرده، سلول های انسانی، حیوانی و گیاهی، مواد آلوده شده به مدفوع انسان یا حیوان، محصولات خونی انسان و حیوان و ..... می توانند اتوکلاو شوند. مواد عفونی باید در ظروف غیر قابل نشت با برچسب مخصوص خطر بیولوژیکی جمع آوری شوند سپس اتوکلاو شده و دور ریخته شوند. مایعاتی که احتمالا" عفونی هستند را می توان اتوکلاو نموده و سپس در سیستم فاضلاب ریخت یا به نسبت یک به ده با وایتکس یا ترکیبات ضد عفونی کننده مناسب دیگر مخلوط کرد و سپس در سیستم فاضلاب دفع نمود.

چه موادی را نمی توان اتوکلاو کرد؟

موادی مثل داروهای سرطان زا، رادیوایزوتوپها، مواد شیمیایی سمی، مواد شیمیایی قابل تبخیر یا هر ماده خطرناکی که ممکن است در اثر حرارت تبخیر شود و انتشار یابد را نمی توان اتوکلاو کرد. به طور کلی مواد قابل اشتعال، واکنش پذیر خورنده، سمی یا مواد رادیو اکتیو نباید
اتوکلاو شوند.

 

اتوکلاو دندانپزشکی | قیمت اتوکلاو دندانپزشکی | خرید اتوکلاو دندانپزشکی | اتوکلاو دندانپزشکی دست دوم