Nature

ابزار کامپوزیت دندان | ابزارهای کامپوزیت | ابزار دندانپزشکی کامپوزیت |فروش ابزار کامپوزیت | ابزار برش ورق کامپوزیت

ابزار کامپوزیت شامل مجموعه قلم های طراحی شده برای کار با کامپوزیت می باشد که سرقلم های قابل تغییر و تعویض و احساس خوب کار با یک مجموعه ی زیبا و کارامد.

انواع کامپوزیت:
کامپوزیت ها معمولاً خمیری هستند و به رنگ های مختلف ساخته می شوند.

کامپوزیت فلو کاربرد های خاصی دارد و رنگ بندی آنها مشابه کامپوزیت های خمیری است.

 

ابزار کامپوزیت دندان | ابزارهای کامپوزیت | ابزار دندانپزشکی کامپوزیت |فروش ابزار کامپوزیت | ابزار برش ورق کامپوزیت