Nature

اشنایی با ابزار ترمیمی دندانپزشکی | ابزار ترمیمی دندانپزشکی چیست | وسایل دندانپزشکی | کاربرد ابزار ترمیمی دندانپزشکی | دندانپزشکی ترمیمی | ریشه درمانی | جراحی صوذت و دهن و فک

 

دندانپزشکی ترمیمی (Operative Dentistry) علم و هنر تشخیص، پیش آگهی و درمان ضایعاتی در دندان‌هاست که برای تصحیح آنها نیازی به ترمیمهای پوشش کامل (Full coverage) تاج دندان نیست. درمان‌های ترمیمی به ترمیم صحیح شکل، عملکرد و حفظ یکپارچگی دندان‌ها در ارتباط با بافت‌های سخت و نرم مجاور برمیگردد. موارد تجویز درمان ترمیمی بر اساس سه نیاز درمانی پوسیدگی، دندان‌های تغییر رنگ یافته، شکسته یا بد رنگ و جایگزینی ترمیم‌های قبلی است .در ترمیم از این ابزار برای شکل دادن- غالب گیری- کاور کردن مواد ترمیمی و ایجاد کنتور طبیعی دندان در دندانپزشکی ترمیمی استفاده میشود .برای صاف کردن شکل دهی مارجیت ترمیم و اماده کردن نوار ماتریکس در دندانپزشکی زیبایی نیز به کار میرود

 

اشنایی با ابزار ترمیمی دندانپزشکی | ابزار ترمیمی دندانپزشکی چیست | وسایل دندانپزشکی | کاربرد ابزار ترمیمی دندانپزشکی | دندانپزشکی ترمیمی | ریشه درمانی | جراحی صوذت و دهن و فک