Nature

پدال یونیت دندانپزشکی | قیمت پدال یونیت دندانپزشکی | خرید پدال یونیت دندانپزشکی | قیمت پدال یونیت | پدالهای یونیت | یونیت دندانپزشکی پدال الکترونیکی

پدال ها دونوع می باشند، تک کاناله و دو کاناله
در پدال های تک کاناله، هوا از طریق یک شلنگ وارد پدال می شود و با فشار دادن پدال هوا از طریق شلنگ دیگری خارج می گردد.
در پدال های دوکاناله هوا از طریق یک شلنگ وارد می شود و از طریق دو شلنگ خارج می شود. هر شلنگ به یکی از کلیدهای پدال متصل می باشد که با فشار دادن آن هوا خارج می گردد این موارد قسمت های اصلی یک یونیت دندانپزشکی می باشد.

 

پدال یونیت دندانپزشکی | قیمت پدال یونیت دندانپزشکی | خرید پدال یونیت دندانپزشکی | قیمت پدال یونیت | پدالهای یونیت | یونیت دندانپزشکی پدال الکترونیکی