Nature

قیمت ایزوفلوران | سووفلوران | فروش ایزوفلوران | ایزوفلوران دارویاب | مک سووفلوران | انفلوران | دسفلوران | فلوتک چیست

بیشتر ماشین های بیهوشی به صورت جریان پیوسته عمل می کنند. دستگاه یا ماشین بیهوشی مقدار دقیق و ثابت از گازهای O2 , N2O را با مقدار ثابتی از گازهای بیهوشی مانند ایزوفلوران ترکیب می کند و در نهایت با فشار و جریان ثابت به بیمار منتقل می شود.

مشخصات:
تبخیرکننده گازهای بیهوشی
دارای سلکتتکتور دراگری وپنلونی
انواع فلوتک مخصوص ایزوفلوران - هالوتان - دسوفلوران - سووفلوران
رابط داروهای بیهوشی جهت واریز دارو داخل وپرایزر
فلوتک بیهوشی OHMEDA - DRAGER - DAMECA - PENLON

 

قیمت ایزوفلوران | سووفلوران | فروش ایزوفلوران | ایزوفلوران دارویاب | مک سووفلوران | انفلوران | دسفلوران | فلوتک چیست