Nature

شیشه گاز شور | بطری گاز شور | خرید گازشور | فروش گاز شور آزمایشگاهی | قیمت شیشه گاز شور | شیشه گازشور خمیر شیشه ای | خرید آنلاین شیشه گاز شور | شیشه گاز شور آزمایشگاهی

کاربرد لوله ‎های پراکنده کننده ی گاز و شیشه گازشورها از شیشه آلات آزمایشگاهی اغلب اوقات در رابطه با اشباع کردن یک مایع با گاز یا گاز با یک بخار دیگر است . به عنوان نمونه ، احتمال این وجود دارد که یک شخص به دنبال اشباع کردن جریان گاز دی اکسید کربن با بخار آب باشد . این دستگاه ها هم چنین قادر به این هستند به منظور خشک کردن جریان های گازی تحت استفاده واقع شوند .

بنیاد کاری تمامی این شیشه آلات مشابه است . یک جریان گازی داخل لوله ی آزمایشی می شود که انتهای آن به یک صفحه ی خمیر شیشه ای متخلخل می رسد تا سطح تماس بالایی بین گاز و مایع به وجود آید . گاز پراکنده شده در بین ماده ی جاذب ( که معمولا مایع است ) ، پیش از خروج به جو ( در رابطه با لوله های ساده ) یا مجرای خروج ( برای شیشه گاز شور ها ) ، به شکل حباب می جوشد .

مدل های مختلف شیشه گازشور ها
این شیشه گازشورها معمولا به منظور اشباع یا خشک کردن جریان های گازی به کار گرفته می شوند. به عنوان نمونه ، شیشه گاز شور را می شود با آب و گاز دی اکسید کربن پر کرد تا گاز در بین لوله ی ورودی باعث ایجاد حباب شود ، بنابراین جریان گاز با بخار آب به هنگام خروج آن همان طور که نشان داده شده است ، اشباع شود .

این شیشه گازشور ها معمولا به منظور اشباع یا خشک کردن جریان های گازی به کار گرفته می شوند . به عنوان نمونه ، شیشه گاز شور را می توان با آب و گاز دی اکسید کربن انباشته کرد تا گاز در بین لوله ی ورودی سبب ایجاد حباب شود ، بنابراین جریان گاز با بخار آب در هنگام بیرون آمدن آن همان طور که نشان داده شده است ، اشباع شود .

این شیشه گازشور ها معمولا به منظور اشباع یا خشک کردن جریان های گازی به کار گرفته می شوند . به عنوان نمونه ، شیشه گاز شور را می توان با آب و گاز دی اکسید کربن انباشته کرد تا گاز در بین لوله ی ورودی سبب ایجاد حباب شود ، بنابراین جریان گاز با بخار آب در هنگام بیرون آمدن آن همان طور که نشان داده شده است ، اشباع شود .

شیشه گاز شور | بطری گاز شور | خرید گازشور | فروش گاز شور آزمایشگاهی | قیمت شیشه گاز شور | شیشه گازشور خمیر شیشه ای | خرید آنلاین شیشه گاز شور | شیشه گاز شور آزمایشگاهی