Nature

ایمونوفلورسانس چیست | ازمایش ایمونوفلورسانس | تست ایمونوفلورسانس | روش ایمونوفلورسانس چیست | دستگاه ایمونوفلورسانس | روش ایمونوفلورسانس | سنجش ایمونوفلورسانس | کاربرد ایمونوفلورسانس | کیت ایمونوفلورسانس | تست های ایمونوفلورسانس

ایمونوفلورسانس روشی برای جستجوی یک آنتی ژن یا یک آنتی بادی و تعیین موقعیت آن ها در یک برش بافتی یا سلول است . این روش برای جستجوی آنتی بادی ها واتو آنتی بادی ها در برابر عوامل عفونی، آنتی ژن های سلولی و بافتی استفاده می گردد.

روش ایمونوفلورسانس به دو روش انجام می شود:

  • ایمونوفلورسانس مستقیم
  • ایمونوفلورسانس غیر مستقیم

هر دو روش مستقیم (Direct immunofluorescense) و غیر مستقیم (Indirect immunofluorescense) برپایه اتصال اختصاصی آنتی ژن - آنتی بادی استوار است. در ایمونوفلورسانس مستقیم تنها از یک آنتی بادی که به مواد فلوروسنت متصل شده است، استفاده می گردد و در روش ایمونوفلورسانس غیر مستقیم از دو آنتی بادی استفاده می شود که آنتی بادی ثانویه به مواد فلوروسنت اتصال یافته است.

 

ایمونوفلورسانس چیست | ازمایش ایمونوفلورسانس | تست ایمونوفلورسانس | روش ایمونوفلورسانس چیست | دستگاه ایمونوفلورسانس | روش ایمونوفلورسانس | سنجش ایمونوفلورسانس | کاربرد ایمونوفلورسانس | کیت ایمونوفلورسانس | تست های ایمونوفلورسانس