Nature

خرید ویسکوزیمتر | فروش ویسکوزیمتر | لیست ویسکوزیمتر | قیمت ویسکوزیمتر | ویسکوزیمتر آزمایشگاهی | ویسکومتر | انواع ویسکوزیمتر | گران روی | ویسکومتر چیست | خرید ویسکومتر | فروش ویسکومتر

ویسکومتر یا ویسکوزیمتر ابزاری است که برای اندازه گیری ویسکوزیته ی یک مایع استفاده می شود. برای مایعاتی که ویسکوزیته ی آن ها با شرایط جریانی فرق می کند ، از ابزاری به اسم رئومتر استفاده می شود. ویسکومتر ها تنها تحت یک شرایط جریانی ویسکوزیته را اندازه گیری می کنند.
به طور کلی ، یا یک مایع ثابت می ماند و یک جسم از میان آن حرکت می کند ، یا جسم ساکن است و مایع با گذر از آن عبور می کند. این کشش ایجاد شده توسط حرکت نسبی مایع و سطح ، مقیاسی از ویسکوزیته است. شرایط جریانی باید دارای یک مقدار اندک کافی از عدد رینولدز باشند تا جریان آرام محسوب شوند.

ویسکوزیمتر ها U شکل

این دستگاه ها همچنین با نام ویسکومتر های شیشه ای مویین یا ویسکومتر های استوالد ، نام خود را از ویلهلم استوالد گرفته است ، شناخته می شوند. از انواع دیگر می توان به ویسکومتر های آبلهود اشاره نمود. این نوع ویسکومتر اساسا از یک لوله شیشه ای U شکل که بصورت عمودی و در یک حمام دارای دمای کنترل شده قرار دارد تشکیل شده است. در یک سمت این لوله یک مقطع عمودی با قطر باریک که دقیقا اندازه گیری شده است قرار دارد ( یک لوله موئین با قطر مشخص ). در بالای این قسمت یک منطقه ی بر آمده قرار دارد و یک بر آمدی دیگر پایین تر از آن در سمت دیگر لوله قرار داده شده است که در هنگام استفاده سیال بوسیله ی مکش از محفظه پایینی به محفظه بالایی کشیده می شود و سپس اجازه داده می شود تا از طریق لوله موئین به محفظه پایینی جریان یابد. دو نشانه موجود در بالا و پایین محفظه بالایی حجم مشخصی را نشان می دهند که زمان مورد نیاز تا انتقال سیال بین این دو نشان با ویسکوزیته ی جنبشی متناسب است. چنین ویسکومتر هایی را می توان در قالب جریان مستقیم یا جریان معکوس دسته بندی کرد. ویسکومتر های جریان معکوس دارای مخزنی در بالای نشانه ها هستند و جریان مستقیم ها آن هایی هستند که زیر شاخص ها مخزنی دارند. چنین دسته بندی بواسطه ی این امر وجود دارد که بشود سطح مایع را حتی زمانی که مایعات مات ( غیر شفاف ) یا لکه دار اندازه گیری می شوند ، تعیین کرد ، در غیر این صورت این نوع مایعات علامت ها را می پوشانند و زمانی که سطح مایع از علامت عبور می کند ارزیابی غیر ممکن می شود.

 

خرید ویسکوزیمتر | فروش ویسکوزیمتر | لیست ویسکوزیمتر | قیمت ویسکوزیمتر | ویسکوزیمتر آزمایشگاهی | ویسکومتر | انواع ویسکوزیمتر | گران روی | ویسکومتر چیست | خرید ویسکومتر | فروش ویسکومتر