Nature

اسپکتروفتومتر چیست | اسپکتروفتومتر دست دوم | اسپکتروفتومتر قیمت | اسپکتروفتومتر تک پرتویی | بهترین اسپکتروفتومتر | اسپکتروفتومتر پرتابل | اسپکتروفتومتری چیست | اسپکتروفتومتر خرید | خرید اسپکتروفتومتر ایرانی | خرید اسپکتروفتومتر دست دوم

spec

اسپکتروفتومتر چیست ؟

اسپکتروفتومتری یا طیف سنجی روشی است که با استفاده از عبور نور از یک آنالیت در یک محلول شیمیایی و تعیین میزان جذب و عبور نور از آن به تعیین خصوصیات آن آنالیت و ماده شیمیایی می پردازد. نور مورد استفاده طیفی از انرژی الکترومغناطیس می¬باشد که هر طیف نوری دارای طول موج و فرکانس مشخصی است.

اسپکتروفتومتر دستگاهی است که برای اندازه گیری غلظت ماده رنگی لظت ماده رنگی محلول ها، به طور مثال اندازه گیری قند، اسید اوریک، کلسترول، آنزیم های مختلف و… استفاده می شود. این دستگاه قابلیت اندازه گیری نمونه های فوق العاده کوچک را داشته لذا از آن برای تجزیه و تحلیل عناصر مولکول‌های RNA، استفاده می‌شود.

انواع مختلف دستگاه اسپکتروفوتومتر

اسپکتروفوتومتری مرئی و ماوراء بنفش (UV/Vis) و اسپکتـروفـوتـومتـری فـرابنفـش مـرئی مادون قرمز نزدیک (Uv/Vis/NIR) دو نوع عمده این دستگاه هستند.

دستگاه های اسپکتروفتومتر ماوراء بنفش / مرئی به عنوان پر مصرف ترین دستگاه های اسپکتروفتومتر در آزمایشگاه بوده که در آن با توجه به میزان عبور و جذب، غلظت مواد در یک نمونه تعیین می شود .

عموما منابع نوری قابل استفاده در این دستگاه یک لامپ هالوژن تنگستن، برای نور مرئی و یک لامپ دوتریم برای نور UV است. این دستگاه دارای مدل مـخـتـلـفــی اســت. بــرای مـثــال سیستـم جهـت انـدازه گیری‌های کمی با کارایی بالا در بازه۹۰۰-۱۹۰ نانو متر طـراحـی شده است. کاربرد های نوعی این دستگاه عـبــارتـنــد از: آنالیز رنگی رنگ هـا و مـنسوجات، محلول‌های کدر، مطالعات سینتیکی آنزیمی در علوم زیستی، بیو‌شیمی و آزمایشگاه های دارویی.

اسپکتـرومتـر مـرئی/ماورای بنفـش قـابلیت اندازه گیری های با کارآیی بالا را تا طول موج ۳۳۰۰ نانو متر و با دقت بالا را ارائه می کند. از جمله کاربرد های این دستگاه می توان به مطالعه پوشش های انعکاسی و ضد انعکاسی، پوشش های اصلاح رنگ، تشخیص پهنای نوار عبوری فیلتر های فرابنفش، مرئی و مادون قرمز نزدیک اشاره کرد.

 

اسپکتروفتومتر چیست | اسپکتروفتومتر دست دوم | اسپکتروفتومتر قیمت | اسپکتروفتومتر تک پرتویی | بهترین اسپکتروفتومتر | اسپکتروفتومتر پرتابل | اسپکتروفتومتری چیست | اسپکتروفتومتر خرید | خرید اسپکتروفتومتر ایرانی | خرید اسپکتروفتومتر دست دوم