Nature

اسکوتر | فروش اسکوتر برقی بیمار | فروش اسکوتر معلولین و سالمندان ‌| قیمت اسکوتر برقی معلولین | اسکوتر برقی | قیمت اسکوتر برقی | اسکوتر معلولین | اسکوتر برقی بیمار |‌ اسکوتر برقی ویژه سالمندان

اسکوتر معلولین

اسکوتر حرکتی وسيله ای کمک حرکتی، مشابه ويلچر برقی است. اسکوتر برای افرادی در نظر گرفته شده است که از نظرحرکتی ناتوان است، به سختی می تواند راه برود و برای انجام کارها نیاز به کمک دیگری دارد .اسکوتر حرکتی شامل یک صندلی سوار بر۳ الی ۵ چرخ، صفحه ای تخت و يا جا پايـی برای قرار گرفتن پاها و فرمانی در جلو که هدایت چرخ ها و صندلی ها را برعهده دارد. نیروی محرکه ی اسکوتر را یک موتور الکتریکی با انرژی باتری که توسط خود اسکوتر حمل می شود تامین می کند.

مزایای استفاده از اسکوتر درمقایسه با ویلچر

تفاوت های زیادی ميان اسکوتر و ويلچربرقی وجود دارد.عمده ترين تفاوت آنها در استفاده از اين وسايل در خارج يا داخل خانه است.
ويلچرهای برقی گرانتربوده وبرای استفاده افرادی که قدرت بدنی پايين و عدم تعادل جسمانی دارند بسيار مناسب است. استفاده از ويلچر اغلب جنبه پزشکی وکمک درمانی دارد در حاليکه توانایـی اسکوتر فراتر از اين قابليت هاست. ویلچر برای انجام فعاليت های روزمره در منزل کاربرد بیشتری دارد اما اغلب برای استفاده از ویلچرها نیاز به کمک دیگران ضروریست.

اسکوتر حرکـتی بزرگتر بوده و برخلاف ويلچر برقی از معابر تنگ عبور می کند. اسکوتر اغلب دارای۳ يا ۴ چرخ است. کاربر اسکوتر بايد در کنترل آن توانمند باشد و به کمک دسته يا فرمان اسکوتر را هدايت کند.
به طور کلی اسکوتر حرکـتی برای افرادی که در حرکت و يا راه رفتن طولانی مدت دارای مشکل جزئی هستند وسيله ی بسیار مناسبی است.

انواع اسکوتر حرکتی براساس نوع نياز:

  • اسکوتر مسافرتی : سبک و قابل تا شدن برای حمل و نقل آسان
  • اسکوتر سه چرخ : نيازداشتن به فضاي کمتر نسبت به اسکوتر چهار چرخ ولي قابليت های کمتر نسبت به آنها و و قابل استفاده درمنزل
  • اسکوتر چهار چرخ : قابليت مانور کمتر و نياز به فضای بيشتر نسبت به اسکوتر سه چرخه، داشتن چرخ های محکم که قدرت و زاویه چرخش اسکوتر را در حين فعاليت کم می کند و قابل استفاده در موارد درون و خارج از منزل
  • اسکوتر برای استفاده افراد سنگين وزن

 

اسکوتر | فروش اسکوتر برقی بیمار | فروش اسکوتر معلولین و سالمندان ‌| قیمت اسکوتر برقی معلولین | اسکوتر برقی | قیمت اسکوتر برقی | اسکوتر معلولین | اسکوتر برقی بیمار |‌ اسکوتر برقی ویژه سالمندان